مطالعات داراشکوه

معرفی دارا شکوه و یژگیهای اخلاقی و اجتماعی

کتابشناسی وتحلیل و ترجمه نهج البلاغه و مفاتیح و قران در  هند

نقش دارا شکوه و اوپانیشاد در همگرایی و همبستگی پیروان مذاهب

دارا شکوه و اوپانیشاد و تعاملات فرهنگی ایران و هند

اوپانیشاد و نقش رهبران دینی هند به ویژه دارا شکوه در صلح و همزستی مسالمت آمیز ادیان

آینده دارا شکوه از دید پیروان دینی

بررسی تطبیقی نظام عرفانی داراشکوه با دیگر ادیان هند

رویکرد ضد تکفیری دارا شکوه و دیگر ادیان هند

مبادلات فرهنگی و علمی دنیای اسلام در زمان داراشکوه

عناصر اسلامی و عناصر هندی بر مبنای ویششکا و نظریه اسلامی دارا شکوه

تفسیر دارا شکوه از اسلام بر دیگر ادیان هند

 دید گاه دارا شکوه بر  ذکردر اسلام و آجاپای در ادیان هند

 دارا شکوه و عرفان اسلامی در هند

 کتابشناسی آثار دارا شکوه

دارا شکوه و تقریب فرهنگ عرفان  اسلامی – هندی

مطالعات و تحلیل جامع و بدیع  و برتالیفات دارا شکوه

  • سفینه الاولیا
  • سکینه الاولیا
  • رساله حق نما
  • طریقه التحقیق
  • حسنات العارفین
  • مکالمات بابا لال و دارا شکوه
  • مجمع البحرین
  • مکالمات لاهور
  • مطالعه وتفسیر دیوان اشعار دارا شکوه یا "اکسیر اعظم"

نهضتهای مذهبی و اصلاح گرایانه در ادیان هند   در دوره دارا شکوه

 

 

 فلسفه معرفت و توحید در اسلام و اوپا نیشاد

 نقش داراشکوه و اوپانیشاد در توسعه گفتمان دینی

تحلیل کتاب اسمانی قرآن  با گیتا و اوپانیشاد

 علامه طباطبایی  و تفسیر المیزان و اوپانیشاد

آثار و اندیشهای سلام شناسان غیر مسلمان   بر اساس اوپانیشاد

نقد و بررسی واوپانیشاد (جنبه های اخلاقی – معنوی-ادبی-ترجمه-)

 

 

مطالعات تطبیقی ادیان و مذاهب ایران و هند

 سلسله مراتب وجودی در اسلام و دیگر ادیان

 فرهنگ عاشورا و برهمنان حسینی

 کتابشناسی مشاهیر برهمنان حسینی اثار و اندیشه های ان

رستگاری در اسلام و دیگر ادیان هند

ریاضت  روزه ...در اسلام و دیگر ادیان هند 

معرفی و کتابشناسی مشاهیراسلام شناس   در ادیان هند

 معرفی  حمد سرایان نعت سرایان – و منقبت سرایان در دیگر ادیان هند

تحلیل  الگوی حماسه عاشورا بر اساس محور : اخلاقیات ،معنویات،منش ومردانگی ، صداقت و راستی، خیر و شر ، حق و باطل، ...... با دیدگاه بدیع  د حماسه مهابهارتا و رامایانا

عاشورا شناسی در اسلام و دیگر ادیان هند با تکیه بر ادبیات هنر و معماری و فلسفه .....

 اسلام واهل کتاب و وحدت ادیان  در هند

اسلام و جریانهای اصلاح طلب دینی در ادیان هند " دیانند – رامانند – من موهن رای – گاندهی .......

ظهورمنجی –مسئله ظهور و دلائل آن در اسلام و   ادیان هند –  مسیحیت – یهودیت-- اسلام – هندوئیزم –جنیسم - بودائی

مسئله معجزه و باورهای آن  در اسلام و ادیان هند

فرهنگ و آداب نماز و نیایش در دین اسلام و دیگر ادیان در هند

جایگاه و مقام انسان در اسلام و دیگر ادیان در هند

بررسی مسئله حق و باطل –خیر و شر در اسلام و دیگر ادیان هند 

فرهنگ و آداب و مذهبی  درمساجد  و مناسک مذهبی در مکانهای مقدس و  دردیگر ادیان هند

عاشورا و فرهنگ عاشورائی در ایران و هند (بنارس – لکهنو- نقش غیر مسلمانان در مراسم عاشورا ...

 نظریات و بررسی زیارت توکل توسل در اسلام و ادیان هند

نقش دین اسلام و نفوذ و گسترش ان در دیگر ادیان هند

 نام ها و صفات خدا  در اسلام و دیگر ادیان هند

  سفرنامه تذکره و  نسخ اسلامی در هند

 

صلح و عدم خشنونت در اسلام و ادیان ایران و هند

 معنویات  و اخلاقیات در قرآن و دیگر کتب مقدس در ادیان هند

نقش دین در زندگی و اجتماعی  اسلام و دیگر ادیان در هند

نقش اعیاد مذهبی در گسترش معنویات( اسلام و دیگر ادیان)

فلسفه آفرینش انسان در اسلام و دیگر ادیان هند 

فلسفه زندگی و مرگ در اسلام و دیگر ادیان هند

متا فیزیک در اسلام و دیگر ادیان

حقوق انسانی در اسلام   و دیگر ادیان هند


Sub themes

A) The Upanishadic Philosophy and Islam

 Upanishads, Holy Quran and Srimad Bhagwadgita

 The philosophy of life, death and salvation in Islam, the Upanishads and other religions of India

 The philosophy of creation of human in Islam, the Upanishads and other Indian religions

 The place, role and rights of the human in Indian religions and Islam

 Metaphysics in Islam and Hinduism

 Spirituality and ethics in the holy Quran and Indian scriptures

 Peace and non-violence in Islam and Indian religions

 Asceticism, fasting and practices in Upanishads and Islam

 Monotheism and knowledge in Upanishads and Islam

 Existential hierarchy in Islam and Indian religions 

 Critique of Upanishads: ethical, spiritual, literary, translation and interpretation 

 The works of non-Muslim Islamic scholars on Upanishads

 

B) Dara Shukoh, Upanishads and Islam

 Dara Shukoh, Upanishads and the cultural/scientific exchanges between world of Islam and India in the  Mughal  age.

 Contribution of Dara Shukoh in inter-religious convergence, inter-faith unity and solidarity, and peaceful co-existence

 Dara Shukoh: His social, ethical characteristics, Anti-hate or religious tolerance, Islamic-Indian mystical convergence, inter-religious perspective

 Dara Shukoh's writings: Bibliography; comprehensive and exquisite analysis of Safineh-Auliya, Sakineh-Auliya, Tahghigh Hosnan Arefin, Haghnamah, Majma-al Bahrain etc.

 Study of Ya Exir Azam, the Diwan of Dara Shukoh

 Dara Shukoh's mystical system vis a vis mysticism in other Indian religions

 Dara Shukoh's interpretation of Islam 

 Dara Shukoh's beliefs: Elements in Islamic and Vaisheshaka theories; the holy recitation in Islam and Ajapay in Indian religions

 Religious reform movements in the times of Dara Shukoh.

 

C) Fraternity between Islamic and living Indian faiths

 The culture of Ashura in Iran and India: Philosophy, art and architecture; the role of non-Muslims and Husseini Brahmanas in the observances

 Husseini Brahmanas: antecedents, beliefs and bibliography of works 

 Comparative and compatible beliefs in Islam and other Indian religions: religious festivities, development of spirituality, pilgrimage, religious etiquette, philosophy and culture of prayers, congregation and ceremonies in places of worship, issues of miracles and beliefs, the emergence of Messiah in different Indian religions,  the notions of good, evil, deceit, truth

 Role of religion in the life and society: all religious communities in India and Iran

 Religious reform movements in India: contributions of Gandhi, Raja Ram Mohan Roy and other social reformers.

 Islam and Ahl-o-Kitab and the Unity of Religions in India

 Hymn poets (Hamdsoras and Monagabatsoras) and renowned scholars of Islam in the other religions of India

 Translation of Islamic texts (the Holy Quran, Nahj-ol-balaghah, Mafatih prayer book)  and Tazkareh and Persian manuscripts and the interpretation in India